Welcome to Market Changer Project

Σχετικά με το Έργο

Οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην περιφέρεια της ΕΕ έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς το παγκόσμιο λιανικό εμπόριο έχει συγκεντρωθεί σε μικρό αριθμό πολυεθνικών αλυσίδων ενώ πολυεθνικές επιχειρήσεις διείσδυσαν στις τοπικές αγορές. Ως αποτέλεσμα ήταν οι τοπικές επιχειρήσεις να χάσουν σημαντικά μερίδια αγοράς, ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού να καταρρεύσουν και ο τοπικός παραγωγικός και οικονομικός ιστός να διαταραχθεί. Ειδικά σε απομακρυσμένες και λιγότερο ανταγωνιστικές περιοχές, όπως οι 2 περιοχές που συμμετέχουν στο MarCh  (περιοχή Θράκης στην Ελλάδα και Επαρχία Κάρτζαλι στη Βουλγαρία), η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ιδιαίτερη έξαρση. Κλείσιμο επιχειρήσεων, χαμηλά εισοδήματα, υψηλά ποσοστά ανεργίας, μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και οικονομική κρίση ήταν τα αποτελέσματα αυτού του φαινομένου.

Από την άλλη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι πολυεθνικές αλυσίδες εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές στα μοντέλα ανάπτυξής τους, άλλες δίνοντας έμφαση στους φθηνούς συντελεστές παραγωγής, άλλες στην αποτελεσματική απόκριση στην αγορά κλπ., αφήνοντας έτσι περιθώρια σε άλλες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές για ανάπτυξη.

Για τις τοπικές επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι παρέχουν μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως π.χ. μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή, εγγύτητα και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, μαζί με μια σειρά από περαιτέρω χαρακτηριστικά (ποιότητα προϊόντος, χαμηλές τιμές κλπ.), το τελευταίο σημαίνει τον εντοπισμό των δυνατών σημείων και των αδυναμιών τους και τον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών για την ανταγωνιστικότητα τους. Για να επιτευχθεί αυτό, ωστόσο, απαιτείται εξωτερική υποστήριξη, καθώς τα ενδογενή εμπόδια (μικρό μέγεθος μονάδων, έλλειψη γνώσεων, ελλείψεις σε δεξιότητες και πόρους, απουσία καινοτομίας κλπ.) τους εμποδίζουν να δράσουν έξω από το τρέχον πλαίσιο. Στο σημείο αυτή, ο ρόλος των συλλογικών επιχειρηματικών φορέων καθίσταται κρίσιμος. Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των περιοχών τους μπορούν να διαμορφώσουν οράματα για αυτές και να κινητοποιήσουν τις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες για την πραγματοποίησή τους. Εντοπίζοντας δυνατά και αδύνατα σημεία μπορούν να σχεδιάσουν στρατηγικές και να καθοδηγήσουν τα μέλη τους στην εφαρμογή τους. Απευθυνόμενοι στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας μπορούν να της παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση για την εφαρμογή των στρατηγικών. Παράλληλα, είναι σε θέση να θεσπίσουν οριζόντιες δομές για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και για την κάλυψη των αδυναμιών τους.

Η 6η Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V Ελλάδας – Βουλγαρίας είναι απλώς ένα έναυσμα για τους εταίρους του έργου να μεταφέρουν κοινά οράματα και μεθοδολογίες στην πράξη, ιδίως σε ορισμένες από τις πιο μειονεκτικές περιοχές των χωρών τους και σε μια διασυνοριακή προσέγγιση.

Για να καλύψει τις παραπάνω ελλείψεις, το MarCh σχεδιάζει τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές και οράματα, εντοπίζει δυνατά και αδύνατα σημεία στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες και δημιουργεί Δομές Υποστήριξης Επιχειρήσεων (BuSSes) στις 2 περιοχής που υλοποιείται. Για έναν πιλοτικό τομέα, τον αγροδιατροφικό τομέα, μια δέσμη δραστηριοτήτων (δυνατά σημεία – διαγνώσεις αδυναμιών, επιχειρηματικά σχέδια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και start-ups, καθοδήγηση και συμβουλευτική μαζί με εκπαιδευτικά σεμινάρια) στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής απόδοσης και ανταγωνιστικότητας, ενώ μια σειρά εργαλείων (πλατφόρμα e-market, ψηφιακή βάση δεδομένων για έμπειρους επαγγελματίες, πλατφόρμα ηλεκτρονικής αγοράς εργασίας) βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στις 2 περιοχές του έργου και διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα.

Σε πρώτο στάδιο, το MarCh απευθύνεται στις τοπικές επιχειρηματικές κοινότητες στις 2 περιοχές του έργου, δίνοντας έμφαση σε νέες και νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων. Ωστόσο, ολόκληρη η επιχειρηματική κοινότητα θα ωφεληθεί από το έργο, καθώς τα αποτελέσματά του θα διαδοθούν και θα αναπαραχθούν και σε άλλους τομείς. Παράλληλα, η εμπειρία από το MarCh θα αξιοποιηθεί από τους εταίρους εθνικής κλίμακας (Εταίρος 2/KAEΛE (EΣEE – GR) και Εταίρος 3 / BICA – Bουλγαρία) και θα μεταφερθεί σε άλλες περιοχές στις συμμετέχουσες χώρες.

Το έργο πραγματοποιείται από σύμπραξη 5 οργανισμών (Δικαιούχων):

-TRANSCOOP – Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, ως κύριος δικαιούχος της εταιρικής σχέσης
-Κέντρο Ελληνικού Εμπορίου και Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)
-Βουλγαρική Ένωση Βιομηχανικού Κεφαλαίου (BICA)
-Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης (ΟΕΕΘ)
-Περιφερειακός Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Kardzhali

Η διάρκεια του έργου Μαρτίου ανέρχεται σε 24 μήνες και ο προϋπολογισμός του σε 628.708,77 €.